ལྗོངས་བོད་སྐད་ཨུད་གཞུང་ལས་ཁང་(རྩོམ་སྒྱུར་ཅུད)་འགོ་ཁྲིད་ཀྱིས་ཆབ་མདོ་དང་ཉིང་ཁྲིར་རྟོག་ཞིབ་ཏུ་བསྐྱོད་པ།

དུས་ཚོད། 2021-03-19 རྩོམ་པ་པོ རྩོམ་སྒྲིག ལྗོངས་བོད་སྐད་ཨུད་གཞུང་ལས་ཁང་།