ལྗོངས་བོད་སྐད་ཨུད་གཞུང་ལས་ཁང་(རྩོམ་སྒྱུར་ཅུད)གིས་2021ལོའི་ལས་དོན་ཕྱོགས་སྡོམ་དང་གཟེངས་བསྟོད་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པ།

དུས་ཚོད། 2022-03-10 རྩོམ་པ་པོ རྩོམ་སྒྲིག ལྗོངས་བོད་སྐད་ཨུད་གཞུང་ལས་ཁང་།