རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བོད་ཡིག་ཐ་སྙད་བཀས་བཅད་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་2022ལོའི་ཐ་སྙད་འདོན་ཐེངས་བཞི་པའི་བཀས་བཅད་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པ།

དུས་ཚོད། 2022-03-22 རྩོམ་པ་པོ རྩོམ་སྒྲིག ལྗོངས་བོད་སྐད་ཨུད་གཞུང་ལས་ཁང་།