ཕུར་བུ་བསམ་གྲུབ་ཀྱིས་སྣེ་ཁྲིད་དེ་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་དང་གཞིས་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་བོད་སྐད་ཡིག་ལས་དོན་ལ་བརྟག་ཞིབ་བྱས་པ།

དུས་ཚོད། 2022-06-10 རྩོམ་པ་པོ རྩོམ་སྒྲིག ལྗོངས་བོད་སྐད་ཨུད་གཞུང་ལས་ཁང་།