བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སྐབས་གསུམ་པའི་ཕུལ་བྱུང་སྒྱུར་རྩོམ་དཔྱད་འདེམས་ཨུ་ལྷན་གྱིས་ཚང་འཛོམས་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོ་ཚོགས་པ།

དུས་ཚོད། 2022-08-08 རྩོམ་པ་པོ རྩོམ་སྒྲིག ལྗོངས་བོད་སྐད་ཨུད་གཞུང་ལས་ཁང་།