ལྗོངས་བོད་སྐད་ཨུད་གཞུང་ལས་ཁང་(རྩོམ་སྒྱུར་ཅུད)གི་2020ལོའི་ལས་དོན་ཕྱོགས་བསྡོམས་དང་གཟེངས་བསྟོད་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པ།

དུས་ཚོད། 2021-03-01 རྩོམ་པ་པོ རྩོམ་སྒྲིག ལྗོངས་བོད་སྐད་ཨུད་གཞུང་ལས་ཁང་།


     ཟླ་2ཚེས་26ཉིན། ལྗོངས་བོད་སྐད་ཨུད་གཞུང་ལས་ཁང་(རྩོམ་སྒྱུར་ཅུད)གི་2020ལོའི་ལས་དོན་ཕྱོགས་བསྡོམས་དང་གཟེངས་བསྟོད་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་ཏེ། 2020ལོའི་ལས་དོན་ལ་ཕྱོགས་བསྡོམས་བྱས་པ་དང་2021ལོའི་ལས་དོན་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ཤིང་2020ལོའི་ནང་ཐོན་པའི་ཕུལ་བྱུང་གཞུང་ལས་པ་དང་སྔོན་ཐོན་ལས་དོན་པར་གཟེངས་བསྟོད་བྱས་པ་མ་ཟད། ཕུལ་བྱུང་གཞུང་ལས་པའི་འཐུས་མིས་བགྲོ་གླེང་གཏམ་བཤད་སྤེལ་བ་རེད། གཞུང་དོན་ཁང(ཅུད)གི་ཏང་ཙུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་དང་ཀྲུའུ་རེན(ཅུད་ཀྲང)ནོར་བུས་ཚོགས་འདུ་གཙོ་སྐྱོང་གནང་བ་དང་། ལས་བྱེད་དང་ལས་བཟོ་པ་ཡོངས་ཚོགས་འདུར་ཞུགས་པ་རེད།