ལྗོངས་བོད་སྐད་ཨུད་གཞུང་ལས་ཁང་(རྩོམ་སྒྱུར་ཅུད)གིས་ཏང་གི་ལོ་རྒྱུས་སློབ་སྦྱོང་སློབ་གསོའི་ཆེད་དོན་སློབ་སྦྱོང་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པ།

དུས་ཚོད། 2021-03-18 རྩོམ་པ་པོ རྩོམ་སྒྲིག ལྗོངས་བོད་སྐད་ཨུད་གཞུང་ལས་ཁང་།


     ཟླ་3ཚེས་11ཉིན། ལྗོངས་བོད་སྐད་ཨུད་གཞུང་ལས་ཁང་(རྩོམ་སྒྱུར་ཅུད)གི་ལས་ཁུངས་ཏང་ཨུད་ཀྱིས་ཏང་གི་ལོ་རྒྱུས་སློབ་སྦྱོང་སློབ་གསོ་ཆེད་དོན་དུ་བསྡུས་ནསངས་ཀྲི་པུའི་སློབ་སྦྱོང་སྣེ་ཁྲིད་བྱེད་ཅེས་པའི་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་བ་དང་། གཞུང་ལས་ཁང་(ཅུད)གི་ཐིང་རིམ་པའི་འགོ་ཁྲིད་རྣམས་ཏང་ཡོན་དཀྱུས་མའི་མིང་ཐོག་ནས་སློབ་སྦྱོང་ནང་ཞུགས་པ་རེད། ཚོགས་འདུ་འདི་ཏང་ཀྲི་པུའུ་གཉིས་པས་སྒྲིག་འཛུགས་བྱས།