ལྗོངས་བོད་སྐད་ཨུད་གཞུང་ལས་ཁང་(རྩོམ་སྒྱུར་ཅུད)་འགོ་ཁྲིད་ཀྱིས་ཆབ་མདོ་དང་ཉིང་ཁྲིར་རྟོག་ཞིབ་ཏུ་བསྐྱོད་པ།

དུས་ཚོད། 2021-03-19 རྩོམ་པ་པོ རྩོམ་སྒྲིག ལྗོངས་བོད་སྐད་ཨུད་གཞུང་ལས་ཁང་།


ཟླ་3ཚེས་5ནས་ཚེས་12ཉིན་བར། གཞུང་ལས་ཁང་(ཅུད)ཏང་ཙུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་དང་ཀྲུའུ་རེན(ཅུད་ཀྲང)ནོར་བུས་སྣེ་ཁྲིད་པའི་རྟོག་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཆབ་མདོར་གྲོང་ཚོར་བཅའ་སྡོད་ལས་དོན་རུ་ཁག་ལ་འཚམས་འདྲི་གནང་བ་གྲགས། ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་དང་ཉིང་ཁྲི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྤྱི་སྤྱོད་སྐད་ཡིག་ཁྱབ་གདལ་གཏོང་ཚུལ་དང་། སྐད་གཉིས་ཡིག་སྒྱུར་གྱི་ཞབས་ཞུ་མཁོ་འདོན་བྱེ་ཚུལ། དེ་བཞིན་ཤེས་ལྡན་མི་སྣའི་དཔུང་ཁག་འཛུགས་སྐྱོང་དང་། སྤྱི་ཚོགས་སྤྱོད་ཡིག་གི་ལྟ་སྡོམས་ཞབས་ཞུའི་ལས་དོན་སོགས་ལ་རྟོག་ཞིབ་གནང་བ་རེད།